Ośrodek wsparcia => o nas => zadania

OŚRODEK WSPARCIA - ZADANIA

Ośrodek Wsparcia w Pleszewie realizuje zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, świadczy usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne, terapeutyczne, udziela wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizuje wszelkie zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, zmierzające do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku.

Placówka jest ośrodkiem przeznaczonym dla osób wymagających wsparcia środowiskowego, zmierzającego do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym. Funkcjonowanie ośrodka jest skierowana na działania wspierająco - aktywizujące rozumiane, jako zespół zadań zmierzających do przeciwdziałania izolacji społecznej, zapewnienia niezbędnej opieki oraz osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Realizowane usługi zmierzają do wzmocnienia i podniesienia poziomu funkcjonowania społecznego oraz mają korzystnie wpłynąć na ich ogólny stan psychofizyczny. Ośrodek Wsparcia jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Cele szczegółowe działalności Ośrodka Wsparcia

1.Zapewnienie uczestnikom ośrodka niezbędnej opieki, pomocy i wsparcia w procesie przystosowania i przygotowania do życia społecznego.

2. Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i terapeutycznych.

3. Świadczenie usług aktywizujących i wspierających w ramach realizowanych treningów.

4. Nabywanie umiejętności efektywnego wykorzystania środków finansowych.

5. Rozwijanie niewerbalnych form ekspresji emocji i wyobraźni poprzez udział we wszelkiego rodzaju działaniach twórczych opartych na różnorodnych technikach plastycznych i teatralnych.

6. Realizowanie różnego rodzaju treningów w ramach opracowanego indywidualnego planu postępowania wspierajaco- aktywizującego każdego uczestnika.

7. Wzmocnianie poziomu samodzielności, kreatywności i aktywności osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych poprzez podejmowane w placówce działania.

8. Podnoszenie wiedzy ogólnej i nabywanie umiejętności mających zastosowanie w życiu codziennym.

9. Stworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych.

10. Umożliwienie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

11. Podnoszenie poziomu aktywności fizycznej i promocja zdrowego stylu życia.

12.Umożliwienie nabywania doświadczeń i rozwijania umiejętności organizowania i wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej w warunkach zwiększonego zakresu samodzielności poza środowiskiem rodzinnym poprzez pobyt w filii ośrodka z miejscami całodobowymi.

Filia Ośrodka Wsparcia

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych utworzona została filia ośrodka z miejscami całodobowymi, w której uczestnicy przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W placówce łącznie może przebywać 5 osób przez okres jednego miesiąca. Na wniosek rodzica lub opiekuna pobyt może ulec wydłużeniu.

Podczas pobytu uczestnicy, przy wsparciu i pomocy opiekuna, wykonują podstawowe czynności życia codziennego, uczą się samoobsługi, dbania o porządek i higienę w otoczeniu. Mieszkając przez 5 dni z rówieśnikami rozwijają swoje umiejętności współdziałania w grupie, kształtują nawyki partnerstwa i odpowiedzialności za drugą osobę, oraz pozytywne relacje z osobami bliskimi. Pobyt w filii ośrodka ma na celu wzmocnienie poziomu samodzielności, kreatywności i aktywności osób niepełnosprawnych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską