Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Kazimierza Wielkiego 7A

tel. 062/7420-161

e-mail: pcpr.pleszew@op.pl

DYREKTOR: Grażyna KACZMAREK

WICEDYREKTOR: Małgorzata SZELĄG

Z poszczególnymi sekcjami merytorycznymi oraz placówkami można skontaktować się drogą elektroniczną:

1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności: pzon@pcpr-pleszew.pl

2) Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – pfron@pcpr-pleszew.pl

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

3) Sekcja Szkoleń, Promocji i Instytucji Pomocy Społecznej – pr@pcpr-pleszew.pl, ips@pcpr-pleszew.pl

- zadania związane z zapewnienie usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia; kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, pomoc cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca zagraniczna, szkolenia dla kadry pomocy społecznej, promocja pomocy społecznej, realizacja dokumentów programowych w obszarze somocy społecznej, sprawozdawczość,

- udział w projekcie systemowym „Razem łatwiej”

4) Sekcja Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz Pieczy Zastępczej – sm@pcpr-pleszew.pl

- zadania związane z: rodzicielstwo zastępcze, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE, poradnictwo rodzinne, prowadzenie i nadzór Domu Dziecka w Pleszewie, poradnictwo dla rodzin niewydolnych wychowawczo oraz pełnoletnich wychowanków

- nadzór nad Powiatową Świetlicą dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie, Salezjańską Placówką Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Rodziny w Pleszewie, rodzinnymi domami dziecka

5) Sekcja Finansów – finanse@pcpr-pleszew.pl

6) Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – ow@pcpr-pleszew.pl

7) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej – oik_pleszew@op.pl

8) Powiatowa Świetlica dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie – swietlicapleszew@wp.pl


PCPR Pleszew 2007-2013